WedJunWed2020

སྤེལ་དུས་མཐའ་མ།03:57:53 AM GMT

རྩོམ་གསར།:

ཁྱེད་ཀྱི་ཨེན་ཌོའི་ཌེ་ཁ་པར་གྱི་མེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས།

ཁྱེད་ཀྱི་ཨེན་ཌོའི་ཌེ་ཁ་པར་ལ་ནུས་པ་ཚང་ཡོད།

དེང་གི་ཆར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཨེན་ཌོའི་ཌེ་Android ཁ་པར་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཁྱེར་གྱི་ཡོད་རུང༌། ཉིན་ལྟར་གློག་གམ་མེ་གསོག་དགོས་པས་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་བསུན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

མེ་ཡི་འདང་གཤེད་མེད་པ་དེ་ནི་གྷོ་གྷོལ་མཉེན་ཆས་ཅན་གྱི་ཁ་པར་དེ་ཚོའི་སྐྱོན་ཆ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང༌། གཤམ་དུ་ཉིད་ཀྱི་ཨེན་ཌོའི་ཌེ་ཁ་པར་གྱི་མེ་ཅུང་ཟད་འགྲོན་ཆུང་ཡོང་ཆད་ལམ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་བཀོད་ཡོད།

༡ སྐུད་མེད་བརྡ་ལམ་རྣམས་བཀག་ནས་འཇོག བྷུ་ལུ་ཊུཐ་Bluetooth (སོ་སྔོན།) དང༌། ཝཡེ་ཧྥེ་WiFi (ཉེ་འཁོར་སྐུད་མེད་རྒྱུད་ལམ།) སོགས་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་དུས་བཀག་ནས་འཇོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ལྗི་གསུམ་3G (ཁ་པར་རྒྱུད་ལམ་མགྱོགས་པ་ཞིག)རྒྱུད་ལམ་དེ་བཀག་ནས་བཞག་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལྗི་གསུམ་རྒྱུད་ལམ་མེད་པར་དེ་སྒོ་ཕྱེ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་རེ་རེ་ནས་ཁ་པར་གྱི་ལྗི་གསུམ་བཙལ་ནས་བསྡད་པས་གློག་གམ་མེ་མང་པོ་ཟ་བ་ཡིན།
༢ ངོ་ཤེལ་གྱི་འོད་མདངས་ཆུང་ངུར་འཇོག དུས་རྒྱུན་ཁ་པར་གྱི་མེ་འགྲོན་ཆུང་བྱེད་དུས་ཁ་པར་གྱི་ངོ་ཤེལ་གྱི་འོད་མདངས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ནས་༤༠བར་འཇོག་གི་ཡོད།
༣ རེམ་RAMགཙང་མ་བཟོ་བ། ཁ་པར་ནང་དུ་དང་ཐོག་ནས་ཡོད་པའི་ཊསེ་་མན་ནེ་འཇར་task manager (བྱ་བའི་སྟངས་འཛིན་པ།) མཉེན་ཆས་སྤྱད་ནས་རེམ་རྒྱུན་དུ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་མཉེན་ཆས་ཁ་པར་ནང་མེད་ན་གྷོ་གྷོལ་ཁྲོམ་ར་google play store ནས་(Advance Task Manager) ཟེར་བ་སོགས་ནས་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱོས།
༤ ཁ་པར་གྱི་གྱང་རིས་ Wallpaper རྣམས་ཚོན་མདོག་ནག་པོ་འཇོག ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང༌། ཁ་པར་ནང་གྱང་རིས་དང་ལྗོངས་རིས་Themeརྣམས་ཚོན་མདོག་ནག་པོ་ཅན་གྱིས་མེ་བེད་སྤྱོད་ཉུང་བ་བྱེད་པ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཨེ་མོ་ལེཌེ་AMOLED རང་བཞིན་གྱི་ངོ་ཤེལ་ཅན་གྱི་ཁ་པར་དེ་ཚོའི་ནང་དེ་ལྟར་འོང་བ་ཡིན། ༼སེམ་སུང་་གྷེ་ལེཀ་སེ་ཨེསེ་Samsung Galaxy S རིགས་རྣམས་ངོ་ཤེལ་ཨེ་མོ་ལེཌེ་ཡིན།༽
༥ ཁ་པར་ནང་གི་(sync)གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་རྣམས་འགོག་པ། ཁ་པར་ནང་དུ་ཡང་ཡང་གསར་བརྗེའི་བྱེད་རྒྱུ་མི་འགོག་པ་ཡིན་ན། སྐར་མ་བཅུ་ལྔའི་མཚམས་སུ་ཁ་པར་གྱིས་གློག་འཕྲིན་emailགསར་པ་ཡོད་མེད་ བརྟག་པ་དང༌། ཊི་ཝི་ཊར་twitter དང་ ངོ་དེབ་Facebook སོགས་ལ་མཆན་དང་ཏིང་འགུལ་གང་ཡོད་བརྟག་པས་ཁ་པར་གྱི་མེ་མགྱོགས་པོར་ཟ་ འགྲོ་བ་ཡིན། དེས་ན། རང་གི་ལས་ཀར་དཔག་ནས་གློག་འཕྲིན་སོགས་གསར་བརྗེའི་རིགས་སྒོ་བརྒྱབ་པའམ། ཡང་ན་ཉིན་རེར་ཐེངས་རེ་བརྟག་པའམ། ཚོུད་གསུམ་རེའི་བརྟག་པ་སོགས་བསྒྲིགས་ནས་འཇོག
༦ མཉེན་ཆས་རྣམས་ཉོ་དགོས། རིན་མེད་མཉེན་ཆས་མཉམ་སྦྱར་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ཚོས་ཁ་པར་གྱི་མེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཟ་བ་ཡིན།
༧ མེ་བེད་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཡོད་མེད་བརྟག་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ཁ་པར་གྱི་སྒྲིག་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་སོང་ནས་མཉེན་ཆས་གང་གིས་ཁ་པར་གྱི་མེ་མང་ཤོས་ཟ་བཞིན་པ་དེ་བཙལ་ནས། མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་པར་ནས་ཕྱི་ལ་བཏོན་དགོས།
༨ ཁོར་ཡུག་གྲང་སར་འཇོག ཁྱེད་ཀྱི་མོ་ཊའི་མདུན་གཞོང་ལྟ་བུ་ཁོར་ཡུག་ཚ་སར་ཁ་པར་བཞག་ན་མེ་རྫོགས་མགྱོགས་པ་ཡིན་པས། རྟག་ཏུ་ཉི་འོད་སོགས་ཚ་དྲོད་ཆེ་སར་ཁ་པར་འཇོག་རྒྱུ་མེད།

བོད་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ།

གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གླུ་པ་གླུ་མའི་གར་སྟེགས།

འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན།

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང༌།

ཤེས་ཡོན་ནི་མ་འོངས་པའི་མདུན་སྒོ་ཡིན།

རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།

བོད་མིའི་གནའ་དེང་གོས་ཀྱི་མཚར་ཉམས།

གློག་བརྙན་གསར་པ།

བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གློག་བརྙན་ངོ་སྤྲོད།།

བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྩོམ་རིག

 • ཡིད་འོང་ལྷ་མཚོ།
 • རིག་འབྱུང་དྲ་བ།
 • མཆོད་མེ་རྩོམ་རིག
 • བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག

སྙན་ངག

 • ན་གཞོན་གསར་པ།
 • གཏེར་མཛོད།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།

ལོ་རྒྱུས།

 • བཤད་མཛོད།
 • གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས།
 • དྲིས་ལན་དྲ་མཛོད།
 • གསལ་ལེ་རྒྱལ།

ཆོས་འབྱུང་།

 • ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས།
 • ནང་བསྟན།
 • རྡོ་འབུམ་དཔེ་འཕྲིན།

སྐད་ཡིག

 • ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ།
 • ཇོ་མོ་གླང་མ།
 • ཧི་མ་ལ་ཡ
 • སྨོན་ལམ

རིག་གཞུང་།

 • བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་།
 • སློབ་གསོ་དྲ་བ།
 • འབྲུག་དཔེ་མཛོད།

རིག་གནས།

 • རིག་གནས་དྲ་བ།
 • བོད་ཀྱི་རིག་གནས།
 • སེང་རྡོར་དྲ་ཚིགས
 • ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན།

དྲ་རྒྱ་གཞན།

 • གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ།
 • རྡོ་འབུམ་དཔེ་ཕྲེང་།
 • ལོ་གསར་རིག་གཞུང་།