WedJunWed2020

སྤེལ་དུས་མཐའ་མ།03:57:53 AM GMT

རྩོམ་གསར།:

གནས་ཚུལ་བརླག་ཐོར་ཤོར་བ་ཁག་བསྐྱར་གསོ་བྱ་ཐབས།

གནས་ཚུལ་བརླག་ཐོར་ཤོར་བ་ཁག་བསྐྱར་གསོ་བྱ་ཐབས།

བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་དང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཡག་གི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་རེ་རེ་ཐོན་པ་དང་སྦྲགས་དེ་ཚོས་ཐབས་ཚུལ་གསར་པ་རེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ཡང་གླེང་གཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་བརླག་དོར་དང་མིས་འཁྱེར་བ། ཡང་ན་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་སོ་སོས་ལོ་གཅིག་ལྷག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་ལས་ཀ་ཁག་སྐད་ཅིག་ཅིག་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་བའམ་ཡང་ན་གློག་ཀླད་ཀྱི་མཁྲེགས་ཆས་ཁག་ལ་དོ་སྣང་མ་སྤྲད་པ། བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གསོག་འཇོག་མ་ལག་ཁག་ཆག་སྐྱོན་ཤོར་སླ་བར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་དེ་མ་ཐག་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད། གློག་ཀླད་ཆེད་ལས་པ་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བཤད་ཡག་ཅིག་ལ་གལ་སྲིད་མ་འོངས་པར་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་བརླག་པ་ཡིན་ན་ཟེར་བ་དེ་ལས་ག་དུས་བརླག་དོར་བྱུང་སོང་ཞེས་པ་འདི་གལ་འགངས་ཆེ་བ་འཛིན་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། དུས་ཐོག་ཏུ་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་བསྐྱར་ལེན་དང་གསོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཡིག་ཆ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཡག་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ནང་འཆར་བ་ནས་བཟུང༌། ཉིན་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་དེའི་ཐོག་འཇུག་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རེད།


ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ལེན་གྱི་བྱ་ཐབས་ལ་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་རྩིས་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་དགོས་དུས་བལྟས་པ་ཙམ་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ཡོད། གལ་ཆེའི་འཆར་འགོད་བྱེད་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས། དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་བསྐྱར་ལེན་བྱེད་ས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་དག་གལ་ཆེན་ཐོག་གསང་ཉར་བྱེད་དགོས། སྟབས་བདེའི་ཡིག་ཆ་འཕོ་ལེན་བྱེད་ཡག་གི་མཁོ་ཆས་བརྒྱུད་མི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་རྒྱུད་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སློབ་ཚན་འདི་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ལེན་དང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཡག་ལ་བྱ་ཐབས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང༌། , Cobian Backup དང་Recuva་ཟེར་བ་འདི་གཉིས་ཡིན།

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ལི་ཎ། (Elena) ནི་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ནང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། མོ་རང་གི་དྲ་རྒྱ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེའི་ནང་མང་ཆེ་བ་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྙན་པར་དང་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ས་ཁྲ་དང་སྒྲུང་གཏམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད། མོ་རང་གི་ཡིག་ཆ་དང་བརྙན་པར་དེ་བཞིན་རང་བྱུང་ཁམས་ནང་ཡོང་བཞིན་པའི་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་འཇུག་སྣོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲ་རྒྱ་ཞིག་བཟོ་བཀོད་བྱེད་ཡག་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། མོ་རང་གི་གློག་ཀླད་སྐྱོན་ཤོར་ཡང་དེ་ཚོ་མ་བརླག་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་བླུག་དགོས་དུས་གསོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་འཛིན་གྱི་ཡོད། མོ་རང་གི་ལས་རོགས་ཚོས་གློག་ཀླད་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་དུས་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་མི་གཞན་གྱིས་མ་སུབ་པའི་སྔོན་གསོག་འཇོག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། མོ་རང་གི་ཚ་བོ་ཎཁོ་ལི་ལ་གློག་ཀླད་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་བསྐྱར་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ཐད་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད།
སློབ་ཚན་འདི་བརྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་ཤེས་སམ།

 1. ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཇི་ལྟར་བསྐྱར་ལེན་བྱེད་ཡག་དང་གོ་སྒྲིམ་སྒྲིག་སྟངས་སྐོར།
 2. བསྐྱར་ལེན་བྱེད་ཡག་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ག་པར་གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས་མིན།
 3. བསྐྱར་ལེན་གྱི་བྱ་ཐབས་ལ་དོ་དམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན།
 4. འཚབ་འཚུབ་ངང་ནག་སུབ་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཇི་ལྟར་བསྐྱར་ལེན་བྱེད་དགོས་མིན།

བོད་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ།

གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གླུ་པ་གླུ་མའི་གར་སྟེགས།

འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན།

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང༌།

ཤེས་ཡོན་ནི་མ་འོངས་པའི་མདུན་སྒོ་ཡིན།

རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།

བོད་མིའི་གནའ་དེང་གོས་ཀྱི་མཚར་ཉམས།

གློག་བརྙན་གསར་པ།

བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གློག་བརྙན་ངོ་སྤྲོད།།

བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྩོམ་རིག

 • ཡིད་འོང་ལྷ་མཚོ།
 • རིག་འབྱུང་དྲ་བ།
 • མཆོད་མེ་རྩོམ་རིག
 • བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག

སྙན་ངག

 • ན་གཞོན་གསར་པ།
 • གཏེར་མཛོད།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།

ལོ་རྒྱུས།

 • བཤད་མཛོད།
 • གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས།
 • དྲིས་ལན་དྲ་མཛོད།
 • གསལ་ལེ་རྒྱལ།

ཆོས་འབྱུང་།

 • ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས།
 • ནང་བསྟན།
 • རྡོ་འབུམ་དཔེ་འཕྲིན།

སྐད་ཡིག

 • ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ།
 • ཇོ་མོ་གླང་མ།
 • ཧི་མ་ལ་ཡ
 • སྨོན་ལམ

རིག་གཞུང་།

 • བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་།
 • སློབ་གསོ་དྲ་བ།
 • འབྲུག་དཔེ་མཛོད།

རིག་གནས།

 • རིག་གནས་དྲ་བ།
 • བོད་ཀྱི་རིག་གནས།
 • སེང་རྡོར་དྲ་ཚིགས
 • ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན།

དྲ་རྒྱ་གཞན།

 • གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ།
 • རྡོ་འབུམ་དཔེ་ཕྲེང་།
 • ལོ་གསར་རིག་གཞུང་།